Vedtekter

VEDTEKTER FOR REPPEN BARNEHAGE AS

§ 1 EIGAR

Reppen barnehage AS er ein privateigd barnehage for barn i alderen 1-6 år. Eigar av barnehagen er Mallika Håland. Adresse: Pb 33, 5291 Valestrandsfossen. Reppen barnehage AS er registrert i Føretaksregisteret med organisasjonsnummer 912115666. Når ein takkar ja til barnehageplass i Reppen barnehage AS har ein også godkjent barnehagen sine vedtekter.

§ 2 LOVVERK OG FØREMÅL

Barnehagen blir driven i samsvar med Lov om barnehagar, gjeldande forskrifter og retningsliner, barnehagen sine eigne planar og vedtekter.

Barnehageloven § 1:”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek, og fremme danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.”

§ 3 SAMARBEIDSUTVAL (SU)

Barnehagen skal ha eit samarbeidsutval. Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande og kontaktskapande organ (jf. Barnehagelova §4)

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i saker som er viktig for barnehagen si verksemd og innhald. Dei skal vere med å fastsetje barnehagen sin årsplan.

Samarbeidsutvalet skal ha 6 medlem. 2 representerer foreldra, 2 frå dei tilsette og 2 frå eigar. Styrar er SU sin møteleiar og skrivar og har fullmakt til å stemme på vegne av eigar når ikkje eigar møter sjølv. Representantar for foreldra og dei tilsette vert vald for to år om gongen.

§ 4 FORELDRERÅD

Barnehagen skal ha eit eige foreldreråd (jf. Barnehagelova §4) Foreldrerådet består av foreldre til barna i barnehagen. Foreldre vel ein foreldrerepresentant frå kvar gruppe. Av foreldrerepresentantane blir ein valdt til leiar og ein nestleiar. Desse to blir Foreldrerådet sine representantar i SU.

§ 5 OPPTAK

Styrar føretek opptak av barn i barnehagen i samsvar med Barnehagelova § 16-18. Ein søkjer på Osterøy kommune sin heimeside. Søknadsfrist for hovudopptak er 15.februar kvart år. Barnehagen tilbyr plassar utanom hovudopptaket ved ledig kapasitet. Opptakskretsen: Osterøy kommune og nærliggande kommunar. Barnehagen tilbyr 3, 4 eller 5 dagars plassar.

Når ein har takka ja til plass i Reppen barnehage AS ved hovudopptaket, kjøper ein plassen frå og med 1.august sjølv om oppstartsdatoen kan bli ein annan. Dersom oppstart vert tildelt etter 20.august, og dette ikkje er av eiga ønskje, kan betaling for august halverast.

§ 5.1 Opptakskriterier

  1. Barn med nedsett funksjonsevne, jf. Lov om barnehagar §18, og barn som det er fatta vedtak om etter Lov om barneverntenester § 4-4 og 4-12.

2.Barn av tilsette i Reppen barnehage AS.

3.Søsken av barn som har plass i barnehagen.

4.Balansert kjønns- og alderssamansetning. Med balansert kjønnssamansetning meiner ein tilsvarande tal guter og jenter. Med balansert alderssamansetning meiner ein jamn fordeling av når på året barna er født.

5.Søsken av barn som tidlegare har hatt plass i barnehagen.

6.Barn som har adresse i nærleiken av barnehagen

§ 6. FORELDREBETALING

Foreldrebetalinga er fastsett av eigar i samsvar med gjeldande lovar og reglar om makspris i barnehagar som blir vedtatt av Stortinget. Ein betalar også kostpengar. Desse inkluderer frukost, lunsj (brødmat eller varmmat), frukt/knekkebrød.

Plass:

Pris:

Kostpris:

Total sum:

5 dagar

3230,-

350,-

3580,-

4 dagar

2790,-

300,-

3090,-

3 dagar

2415,-

250,-

2665,-

 

§ 6.1 Moderasjonsordningar
Det vert gjeve søskenmoderasjon jf. Stortinget sitt vedtak om nasjonal minimumssats for søskenmoderasjon. Frå 01.01.06 er søskenmoderasjon                                                                        30% for det 2. barnet og 50% for det 3. og 4. barnet som har barnehageplass. Reduksjon gjeld det barnet som har kortast opphaldstid. Dersom søsken går i ulike barnehagar (kommunal og privat) gjeld like reglar for søskenmoderasjon. 

Hushaldningar med brutto inntekt under 583 650kr (pr.august 2021) kan søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Les meir her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Du søkjer på Osterøy kommune sin heimeside. https://www.osteroy.kommune.no/innhald/barnehage/prisar-og-betaling/Sjå

 § 6.2 Betalingsinformasjon           

Fakturadato er den 28. i kvar månad med 14.dagars betalingsfrist. Faktura blir sendt på e-post. 14 dagar etter betalingsfristen vil det bli sendt ut 1.purring med purregebyr og rentar etter gjeldande satsar. Blir ikkje 1.purring betalt innan fristen, vil det kome ei 2. purring/inkassovarsel med 14 dagars frist til å betale. Barnehagen vil då også sende skrifteleg varsel om at ein mister plassen dersom inkassovarselet ikkje blir betalt innan fristen. Ein betalar for 11 månadar, juli er betalingsfri. 4 veker ferie utgjer den månaden som er betalingsfri.

§ 7 OPPSEIING AV PLASSEN / ENDRA OPPHALDSTID

Når eit barn får tildelt plass i barnehagen beheld barnet plassen ut barnehageåretdet året dei startar på skulen eller til foreldre/føresette seier opp plassen.

a)       Oppseiing av barnehageplassen skal gjerast skriftleg til styrar i barnehagen.

b)      Oppseiingstida er ein månad rekna frå den 1. kvar månad. (dvs ut oppseiingsdatoen sin månad, pluss ein månad) Ein må betale i  heile oppseiingstida. Etter 1. april er oppseiingstida tre månadar.

c)       Ved ny plass: Dersom plassen vert sagt opp/tida vert redusert etter 15. juni  må det betalast for avtalt tid i oppstartsdatoen sin månad.

d)      Om ein ønskjer å redusere eller auke opphaldstida til barnet må ein sende ein skriftleg søknad til styrar.

§ 8 OPNINGSTID

Barnehagen si opningstid er kl. 06.45-17.00, 10 timar og 15 min måndag til fredag.

Barnehageåret startar 1.august og varar fram til 31.juli.

Barna må ta ut 4 veker ferie kvart år. 3 av desse skal takast ut samanhengande. Den siste veka skal også takast ut samanhengande og vere planlagt. Veka kan delast mellom romjul og påske.

For romjula og dagane før påske må ein melde frå til barnehagen om barnet kjem eller tar fri/ferie. Barnehagen sender ut e-post og melding på Kidplan tre veker før dei aktuelle datoane, med ein frist på ei veke for å melde tilbake om barnet kjem i barnehagen eller ikkje. Dersom det ikkje er påmeldt fleire enn 8 barn vil barnehagen halde stengt. Påmeldinga er bindande. Ein vil få beskjed ei veke før dersom barnehagen heldt stengt.

Barnehagen held stengt alle offentlege høgtidsdagar samt julaftan og nyttårsaftan og er stengt 3 veker om sumaren samt 6 planleggingsdagar i året. Onsdag før skjærtorsdag stengjer barnehagen kl.12.00. Informasjon om dagane finn ein på Kidplan og i årsplanen.

§ 9 DUGNAD

Ved å takke ja til barnehageplass i Reppen barnehage har ein også sagt ja til å bidra med 2 timar dugnad i barnehagen kvart år. Det er felles dugnad om hausten. Om ein ikkje kan møte på denne, må ein bidra med dugnad seinare i barnehageåret. Styrar vil ta kontakt for eventuelle oppdrag.      

§ 10 LEIKE- OG OPPHALDSAREAL

Arealnorm er 4 m² pr barn over 3 år og 5,33 m² pr barn under 3 år.

§ 11 INTERNKONTROLL

Internkontrollsystem er eigar sitt ansvar og skal ivaretakast ved jamleg kontroll. Barnehagen fylgjer sitt eige internkontrollsystem.

§ 12 FORSIKRING

Barna er forsikra av barnehagen gjennom ei kollektiv ulykkesforsikring, denne gjeld i barnehagen si opphaldstid og på direkte veg til og frå barnehagen.

§ 13 VEDTEKTSENDRING

Endring av vedtekter kan gjerast av eigar.

 

01.01.21

Reppen barnehage AS